Get Adobe Flash player

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie: ustawy o systemie oświaty i wydawanych na jej podstawie rozporządzeniach, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. 2.      Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
 3. 3.      Kadencja rady Rodziców trwa rok.

§ 2

 1. Rada rodziców liczy dokładnie tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.
 3. Decyzje rady Rodziców są jawne.

§ 3

 1.  Jeśli w czasie kadencji Rady z jej składu ubędzie członek Rady (przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
 2.  Rada podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

§ 4

 1.  Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco-doradczym.
 2. 2.  Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

 

II. Wybory do Rady

§ 5

Zasady przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców określa „Procedura wyboru Rady Rodziców”, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

III. Władze Rady

§ 6

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§ 7

 1. 1.  Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
  1. 2.  Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępca ustala z Przewodniczącym.
  2. 3.  Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
   1. 4.  Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
    1. 5.  Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Dwa razy w roku Komisja Rewizyjna przed­stawia rodzicom sprawozdanie z wykonywanego nadzoru.

IV. Posiedzenia Rady

§8

 1.  Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
  1. 2.  Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodni­czący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
  2. 3.  Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.

§9

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego.

 1.  Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
 2.  W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodni­czącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 3.  Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.

§10

 1.  Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2.  Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§11

 1.  Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w usta­wach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
 2.  Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3.  Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§12

Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§13

Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§14

Opinie rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§15

1. Członkowie Rady mają prawo:

1)      dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych;

2)      wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;

3)      głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

VII. Fundusze Rady

§16

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§17

 1.  Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rady są ustalane corocznie przez Radę w preliminarzu budżetowym.
 2. 2.   Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczane jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły.

§18

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 

1)     Dyrektor,

2)     Rada Pedagogiczna.

§19

 1.  Rada ma wydzielone konto bankowe.
  1. 2.  Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób:
 • Przewodniczącego i Skarbnika.

VIII. Postanowienia końcowe

§20

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Contribute!
Blowjob