Get Adobe Flash player

Zajęcia świetlicowe

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z art.  67 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

„Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.”

W związku z powyższym w przypadku uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej należy dostarczyć kierownikowi świetlicy, p. Beacie Ziębacz:
1) zaświadczenia o zatrudnieniu:

    a) obojga rodziców/opiekunów prawnych;

    b) jednego rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko;

lub

2) oświadczenie o konieczności uczęszczania dziecka do świetlicy ze względu na organizację dojazdu do szkoły; (WZÓR nr 1)

lub

3) oświadczenie o przebywaniu dziecka w świetlicy ze względu na inne okoliczności. (WZÓR nr 2)

 

Proszę o dostarczenie zaświadczeń lub oświadczeń do dnia:  30 listopada 2015 r.

 

Wzór nr 1 oraz wzór nr 2 znajdują się w zakładce ŚWIETLICA SZKOLNA

Dyrektor

Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5

w Piekarach Śląskich

mgr Bożena Bladoszewska

Zmiana wzoru legitymacji szkolnej!

W związku ze zmianami w prawie dotyczącymi wzoru legitymacji szkolnej, do przejazdu środkami komunikacji publicznej (tramwaje, autobusy, pociągi) uprawnia wyłącznie legitymacja z wpisanym numerem PESEL ucznia.

Numer PESEL może zostać wpisany na legitymacji szkolnej wyłącznie przez pracowników sekretariatu (wpis opatrzony zostaje małą pieczęcią urzędową szkoły).

Rodzice mogą zgłaszać się do sekretariatu szkoły z legitymacją swojego dziecka i dokumentem poświadczającym nadanie uczniowi numeru PESEL w celu wpisania przez pracownika sekretariatu numeru PESEL na legitymacji i opatrzenia wpisu pieczęcią.

Contribute!
Blowjob